ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ - Nufarm Greece

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ
ALLEGORY® 180/180 SL


Glyphosate 18% + MCPA 18%

ALLIANCE® 60/600 WG


Metsulfuron-methyl 6% + Diflufenican 60%

BUTOXONE® DB 40 SL


2,4-DB 40% (υπό μορφή άλατος Νατρίου)

CALARIS® 400 SC


Mesotrione 7% + Terbuthylazine 33%

CARMINA® MAX


Chlorotoluron 60% + Diflufenican 4%

CLINIC® 540 SL


Glyphosate 54%

CLINIC® 36 SL


Glyphosate 36%

CREDIT® 36 SL


Glyphosate 36%

DIFFERENCE® 50 SC


Fluometuron 50%

DUPLOSAN® 60 SL


Mecoprop-p 60%

ΕSQUIRE® 4 OD


Nicosulfuron 4%

FALCON® 24 EC


Clethodim 24%

FLOW® 50 SC


Fluometuron 50%

ISOMEXX® 20 WG


Metsulfuron-methyl 20%

KYLEO® 240/160 SL


Glyphosate 24% + 2,4-D 16%

LENTEMUL® 45 EW


2,4 D 45%

LENTEMUL® 60 SL


2,4 D σε οξύ 60%

LIMCPA® FORTE SL


MCPA 50%

LIMCPA® 40 SL


MCPA 40%

MODETT® 25/28 SE


Dimethenamid-p 28% + Terbuthylazine 25%

NABUCCO® 48 SL


Dicamba 48%

NU-QUAT® 20 SL


Diquat 20%

PROWL® 455 CS


Pendimethalin 45,5%

TARGA® 5 EC


Quizalofop-p ethyl 5%

TYPHOON® 96 EC


S-metolachlor 96%

WEEDAZOL® TL 22,9 SL


Amitrole 22,9%